THE GENERAL SECRETARY

THE GENERAL SECRETARY

DIRECTION: THANASIS CHALKIAS

ILION MUNICIPAL THEATRE – ATHENS

2014

PHOTOGRAPHY: GEORGIA BOURDA